Programma kennisdag 20 september 2018

Programma

Piet-Hein Peeters is hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn (www.zorgwelzijn.nl). Hij schrijft nu vijftien jaar jaar over ontwikkelingen op het raakvlak tussen sociaal domein en gezondheidszorg. in 2012 publiceerde hij samen met Cindy Cloïn ’Onder het mom van zelfredzaamheid’, in 2015 op eigen titel ’Verwarde personen zijn het problemen niet’. Peeters leidt met vaste regelmaat bijeenkomsten over de ondersteuning van kwetsbare burgers. De inzet is telkens eenvoudig: dat de deelnemers aan het gesprek aan het eind verder zijn dan aan het begin van het gesprek.

Welzijn op Recept 2.0: de doorontwikkeling, waar staan we nu?

Het afgelopen half jaar is er samen met de 6 koploper gemeentes hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Welzijn op Recept. Samen hebben werd er gekeken naar de successen en de knelpunten van de verschillende essentiële bestanddelen van Welzijn op Recept. In de inleiding wordt er dieper ingegaan op welke essentiële bestanddelen er worden onderscheiden en naar welk model van Welzijn op Recept wordt gestreefd. Uiteindelijk wilt het kennisnetwerk iets kunnen zeggen over een minimale kwaliteit van Welzijn op Recept en wat daarvoor nodig is en wat lokaal aangepast moet worden.

Welzijn op Recept 2.0: de doorontwikkeling, waar staan we nu?

Het afgelopen half jaar is er samen met de 6 koploper gemeentes hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Welzijn op Recept. Samen hebben werd er gekeken naar de successen en de knelpunten van de verschillende essentiële bestanddelen van Welzijn op Recept. In de inleiding wordt er dieper ingegaan op welke essentiële bestanddelen er worden onderscheiden en naar welk model van Welzijn op Recept wordt gestreefd. Uiteindelijk wilt het kennisnetwerk iets kunnen zeggen over een minimale kwaliteit van Welzijn op Recept en wat daarvoor nodig is en wat lokaal aangepast moet worden.

Meer informatie volgt.

Een gezamenlijk visie van zorg en sociaal werk op gezondheid, gericht op vergroten van de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Men ziet al een verschuiving van de nadruk op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Een deel van de mensen die de huisarts bezoeken heeft problemen waarvoor geen medicijnen of een verwijzing naar zorg nodig is. Het sociaal werk kan oplossingen bieden die bijdragen aan hun lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Denk aan ondersteuning bij het vergroten van het sociaal netwerk, werk (betaald en onbetaald), een ontmoetingsplek in de buurt, dagbesteding, koken of sporten met buurtgenoten, lotgenotencontact, hulp bij financiële problemen en opvoeden. Om deze ontwikkeling verder te brengen is het goed dat het kennisnetwerk inzet op het beschrijven van de effectieve bestanddelen van Welzijn op Recept, trainingen ontwikkelt en onderzoek stimuleert. Voor een succesvolle doorontwikkeling van Welzijn Op recept is het voor het sociaal werk belangrijk te blijven inzetten op de versterking van het vakmanschap van de sociaal werker in brede zin, en de competenties die nodig zijn voor een goede samenwerking met de eerstelijnszorg in het bijzonder.

Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal. De noodzaak van samenwerking in de wijk mag duidelijk zijn: onder invloed van transities en decentralisatie blijven patiënten met een complexere zorgvraag en kwetsbare ouderen langer thuis wonen. De huisarts, wijkverpleegkundige en paramedici zijn al langer partners in de afstemming rondom de chronisch zieken en ouderen in de wijk. De verbinding met welzijn en jeugdzorg echter is relatief nieuw. Hoe realiseer je de verbinding tussen huisartsen en het sociale domein en wat is daarvoor nodig?

Tessa Magnée is onderzoeker en heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Hieruit blijkt dat bijna alle huisartsen in Nederland werken met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien.

Dorine Werkhoven is huisarts bij Zorgplein Zuid. Zorgplein Zuid is een samenwerking tussen drie huisartspraktijken, de fysiotherapiepraktijk Zorgplein Zuid en de service-apotheek Vreeswijk aan de Ratelaar in Nieuwegein Zuid. Zorgplein Zuid werkt samen met de drie andere gezondheidscentra en Buurtplein Zuid.

Wat weten we van Welzijn op Recept; een literatuuronderzoek naar cruciale elementen van Welzijn op Recept. In deze lezing een overzicht van de recent gehouden literatuurstudie over Welzijn op Recept. Door Stef Groenewoud en Sander Ranke van Q healthcare, Radboud UMC.

Inspiratiesessies ronde 1 ( 11.30 uur - 12.30 uur)

In deze workshop zal Mirjam Dijkstra op en speelse manier samen met een aantal Welzijn op Recept vrijwilligers, laten zien welke stappen er noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de deelnemers van Welzijn Op Recept, duurzaam en op een positieve manier deel blijven nemen aan een activiteit.

In de waan van alledag verdwijnt Welzijn op Recept soms stilletjes naar de achtergrond. Na het eerste succes en enthousiasme, daalt het aantal verwijzingen. De Gemeente Amsterdam zet verschillende instrumenten in om te zorgen  dat Welzijn 0p Recept structureel onder de aandacht komt van huisartsen(praktijken). Daarnaast investeert de gemeente in de expertise van welzijnscoaches èn in een passend aanbod van activiteiten. Wilt u weten hoe Amsterdam dit aanpakt? Neem dan deel aan deze workshop!

Na een korte introductie over het ontstaan en de toepassing van Welzijn op Recept in Den Haag, nemen  Conny van den Berg en Greetje Velema u mee in de manier waarop huisarts en welzijnscoach te werk gaan in de Schilderswijk. Zij demonstreren aan de hand van (gespreks) instrumenten hoe in de spreekkamer van de huisarts een omslag in denken en doen van huisarts en patiënt gemaakt wordt. Vervolgens laten zij zien hoe daarna tijdens het gesprek met de welzijnscoach de patiënt inzicht en motivatie krijgt tot ander gedrag.

Hoe past Welzijn op Recept in de bredere beweging van transformatie van het Sociaal domein. In Nieuwegein wilt men aan de slag met een innovatieve buurtgerichte aanpak die daadwerkelijk een antwoord geeft op het verhogen van het welbevinden en de gezondheid van inwoners. Het ziektemodel wordt omgedraaid naar een bloei-model. Met als focus; dat iedereen ook de meest kwetsbaren onder ons iets te bieden heeft. Het EI van Nieuwegein geeft een antwoord op de ongelijkheid in de samenleving en de beheersbaarheid van kosten.

Tijdens deze sessie krijgt u veel tips en handvatten die u kunnen helpen bij het vormgeven van de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg. Focus ligt op het opbouwen en versterken van de werkrelaties. We vragen van de deelnemers een actieve bijdrage, zodat er ook direct ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Deze sessie wordt verzorgd door Welzijn op Recept ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners.

Het maatschappelijk rendement van welzijn wordt vaak gemeten in termen van kosten en baten. Die baten zijn dan vaak berekend in de vorm van kostenbesparingen. Maar kosten besparen is niet onze missie. Ons doel is waarde creëren voor de doelgroep. Dus dat moeten we onderzoeken. De rest is bijvangst. Aldus Peter Scholten.

In deze workshop legt Judith Wolf uit wat de pijlers en principes van de als goed onderbouwd erkende basismethodiek Krachtwerk zijn en wat de raakvlakken zijn met de uitgangspunten van Welzijn op recept. Zij licht toe hoe Krachtwerk, ook door welzijnscoaches, effectief kan worden toegepast in de zorg voor mensen op achterstand. Ook zij willen erbij horen en meedoen. Krachtwerk geeft handvatten om samen met mensen te zoeken naar sleutels om weer in beweging te komen en weer te geloven in een betere toekomst.  Door verbinding, wederkerigheid en compassie kunnen mensen blijven ervaren dat zij er toe doen en erbij horen. Tijdens de workshop geeft Judith voorbeelden van hoe Krachtwerk mensen weer hoop en moed geeft en een sleutel voor hun eigen herstel.

Aan de hand van de meest recente peiling ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’ onder gemeenten presenteren Silke en Raymond tijdens deze sessie een aantal uitkomsten. Welke verschillende organisatievormen zijn er? Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de teams? Hoe ziet het wijkteam eruit en met wie werken ze samen? Wat zijn de belangrijkste knelpunten?

In het tweede deel van deze sessie wordt onder begeleiding van Raymond gezamenlijk gekeken naar wat bij Welzijn op recept en wat bij de sociale (wijk)teams het beste kan worden neergelegd. Hoe ziet de verwijzing eruit en welke rol spelen de huisartsen hierin? Wetende dat hét antwoord niet bestaat.

Inspiratiesessies ronde 2 (14.00 uur tot 15.00 uur)

De gemeente Houten presenteert; ‘Welzijn voor Elkaar’. Hoe zet Houten in bij de doelgroep vanaf 9 jaar. Zo worden er in Houten veel jongvolwassenen gezien, die zich eenzaam voelen en ondersteuning zoeken bij het uitbreiden van hun sociale netwerk. Ook tieners kunnen bij de welzijnscoaches terecht. Wilt u meer weten over Welzijn op Recept Jeugd kies dan voor deze inspiratiesessie.

Het originele gedachtengoed van Welzijn op Recept spitst zich toe op het activeren van mensen met psychosociale problemen, vanuit het idee dat als mensen (weer) actief worden, zij beter in hun vel gaan zitten en zo minder gezondheidsklachten ervaren. De gemeentes Den Haag en Amsterdam merken echter dat deelnemers vaak meer, of andere ondersteuning nodig hebben voordat men een stap kan zetten richting activering. Dit geldt met name voor verwijzingen die men krijgt van huisartsen in achterstandswijken. Wat betekent dit voor het huidige model van Welzijn op Recept en de positionering van Welzijn op Recept in het sociale domein?

Tijdens deze sessie krijgt u veel tips en handvatten die u kunnen helpen bij het vormgeven van de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg. Focus ligt op het opbouwen en versterken van de werkrelaties. Er wordt van de deelnemers een actieve bijdrage gevraagd, zodat er ook direct ervaringen uit de praktijk worden gedeeld.

Informatie volgt

Modelgetrouw werken betekent dat je in de dagelijkse praktijk op gezette tijden nagaat of hoe je Welzijn op recept in de praktijk uitvoert en organiseert overeenkomt met hoe Welzijn op recept is bedoeld of hoort te zijn. Uitgangspunt hierbij is dat er een ‘model’ voor Welzijn op recept bestaat, met indicatoren en criteria voor onder meer het methodisch handelen van de welzijnscoaches en hun competenties, aan de hand waarvan je die periodieke evaluatie kan doen. Dat model is idealiter gebaseerd op de laatste stand van alle soorten kennis over ‘wat werkt’ bij de activering van mensen en geeft, bij navolging, de grootste kans op positieve uitkomsten bij cliënten. Op basis van de evaluatie kun je nagaan op welke punten je in de praktijk Welzijn op recept kunt verbeteren. Een conclusie kan ook zijn dat aanpassing nodig is van onderdelen van het model. Judith Wolf licht toe welke uiteenlopende redenen er zijn om al dan niet modelgetrouw te werken en wat er komt kijken als je besluit Welzijn op recept in de praktijk periodiek op modelgetrouwheid te toetsen.

Modelgetrouw werken betekent dat je in de dagelijkse praktijk op gezette tijden nagaat of hoe je Welzijn op recept in de praktijk uitvoert en organiseert overeenkomt met hoe Welzijn op recept is bedoeld of hoort te zijn. Uitgangspunt hierbij is dat er een ‘model’ voor Welzijn op recept bestaat, met indicatoren en criteria voor onder meer het methodisch handelen van de welzijnscoaches en hun competenties, aan de hand waarvan je die periodieke evaluatie kan doen. Dat model is idealiter gebaseerd op de laatste stand van alle soorten kennis over ‘wat werkt’ bij de activering van mensen en geeft, bij navolging, de grootste kans op positieve uitkomsten bij cliënten. Op basis van de evaluatie kun je nagaan op welke punten je in de praktijk Welzijn op recept kunt verbeteren. Een conclusie kan ook zijn dat aanpassing nodig is van onderdelen van het model. Judith Wolf licht toe welke uiteenlopende redenen er zijn om al dan niet modelgetrouw te werken en wat er komt kijken als je besluit Welzijn op recept in de praktijk periodiek op modelgetrouwheid te toetsen.